autobay.sk Zatvoriť

Všeobecné podmienky

 1. I. ÚVODNÉ USTANOVENIA A ZÁKLADNÉ POJMY

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) používania portálu Autobay.sk upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli Autobay.sk.
  2. Orgánom dohľadu a kontroly poskytovania týmito VOP upravených služieb je Slovenská obchodná inšpekcia , Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava.
  3. Prevádzkovateľom portálu Autobay.sk(ďalej len „Autobay.sk“) a poskytovateľom služieb je v zmysle predmetných VOP spoločnosť Shield-SK s.r.o, so sídlom H. Meličkovej 12, IČO: 46701494 , (ďalej len „prevádzkovateľ“) , elektronická adresa: info@autobay.sk, tel. kontakt prevádzkovateľa: 0948023132
  4. Používateľom Autobay.sk je každá fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Autobay.sk a využíva služby poskytované prevádzkovateľom na Autobay.sk (ďalej len „používateľ“); používateľom sa v zmysle predmetných VOP rozumie osoba staršia ako 16 rokov.
  5. Službu v zmysle predmetných VOP predstavujú najmä služby vyhľadávania, on - line inzertné služby pre oblasť auto – moto a služby diskusného fóra, ktoré prevádzkovateľ poskytuje za účelom sprostredkovania ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi používateľmi, ako aj platené doplnkové služby a služby aktuálne poskytované prevádzkovateľom na Autobay.sk.
  6. Súkromný inzerent je fyzická osoba, ktorá predáva svoj súkromný majetok prostredníctvom Autobay.sk(ďalej len „súkromný inzerent“).
  7. Firemný inzerent je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba využívajúca Autobay.sk za účelom predaja v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti (ďalej len „firmený inzerent“).
  8. Pojmy pod odsekmi 6 a 7 tohto čánku možno v ďalšom texte spoločne nazývať aj ako „inzerent“.

   II. PODMIENKY POUŽÍVANIA AUTOBAY.SK

  1. Prevádzkovateľ prostredníctvom Autobay.sk za použitia technologických a komunikačných prostriedkov umožňuje jeho používateľom ponúkať na predaj a kupovať jednotlivé kategórie tovaru, na ktoré je Autobay.sk zameraný – auto – moto tovar.
  2. Uzavretím obchodu medzi danými používateľmi dochádza zároveň k uzavretiu kúpnej zmluvy a všetku zodpovednosť z nej, t. j. zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné reklamačné konanie a z neho vyplývajúcich nárokov nesú konkrétni používatelia.
  3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie údajov uvedených v inzerátoch tretími stranami.
  4. Prevádzkovateľ rovnako nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah inzerátov, príspevkov do diskusií, hodnotení ani za akýkoľvek záväzky vzniknuté medzi používateľmi navzájom na základe kúpy a predaja jednotlivých inzerovaných tovarov a služieb.
  5. Používanie služieb Autobay.sk je možné iba po predchádzajúcom súhlase používateľa s VOP. Prevádzkovateľ vedome neposkytuje služby osobám mladším ako 16 rokov veku, čím si je používateľ vedomý,že ide o poskytovanie služieb iba osobám starším ako 16 rokov veku.
  6. Pokiaľ používateľ v súvislosti s využívaním služieb Autobay.sk poskytne svoje názory, prejavy, pripomienky, obrázky, texty, podnety, videá alebo iné príspevky (ďalej len „príspevky“), a to akýmkoľvek spôsobom, teda poštou, elektronicky alebo iným spôsobom, poskytuje tým prevádzkovateľovi nižšie uvedené práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov: kopírovať, používať, upravovať, distribuovať, verejne vystavovať, odovzdávať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom.

   III. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 2. Vid. Ochrana osobných údajov
 3.  IV. ÚPRAVA ÚDAJOV POUŽÍVATEĽA

  1. Používateľ sa zaväzuje po celú dobu využívania Autobay.sk udržiavať svoje údaje pravdivé, úplné, presné a aktuálne. V opačnom príade môže prevádzkovateľ zmazať ponuku používateľa bez toho, aby o tejto skutočnosti používateľa informoval.
  2. Používateľ si je týmto vedomý, že v prípade poskytnutia nepravidvých údajov môže byť jeho konto pozastavené alebo úplne zrušené.
  3. Ak sa zmenili skutočnosti pôvodne uvádzané v registračnom formulári Autobay.sk, je možné ich kedykoľvek upraviť  v užívateľskom konte. Rovnako je možné využívať e-mailové notifikácie správ.

   V. VYSTUPOVANIE POUŽÍVATEĽOV

  • Za obsah vlastných inzerátov, plne zodpovedá používateľ, pričom je povinný zabezpečiť, aby boli v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä:
   1. a) Inzerovať iba predmety, ku ktorým má používateľ preukázateľné vysporiadané všetky práva potrebné na ich ďalší prevod, ktoré boli nadobudnuté spôsobom neodporujúcim slovenskému právnemu poriadku a ktorých predaj nie je v Slovenskej republike zakázaný,
   2. b) Obsah svojich inzerátov upraviť tak, aby nimi nezasahoval do práv iných používateľov, najmä aby nepoškodzoval ich dobré meno, nehanobil ich rasu, neznevažoval iných používateľov pre ich náboženské, národné či etnické cítenie,
   3. c) Uvádzať iba pravdivé, presné, úplné, jasné a dôkazmi podložené údaje o inzerovanom predmete a takisto nezmlčať údaje o vlastnostiach tohto predmetu alebo o dodacích podmienkach,
   4. d) Ponúkať iba tie predmety alebo služby, ktoré priamo súvisia s inzerovanou ponukou,
   5. e) Inzerovať predmet ponuky súčasne iba jeden krát,
   6. f) Inzerovať konkrétny predmet ponuky a nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok okrem prípadov platených reklám.
  • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať inzerát v prípade, že mu inzerent nedokáže preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanej veci. Za účelom overenia identity je inzerent povinný poskytnúť prevádzkovateľovi platné telefónne číslo, prostredníctvom ktorého ho bude možné kontaktovať a za účelom preukázania vlastníckeho vzťahu k inzerovanej veci je inzerent povinný na vyžiadanie zaslať fotokópiu, prípadne scan dokladu preukazujúci vlastnícky vzťah k predmetu ponuky.
   1. V prípade, že používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontami, je prevádzkovateľ bez predchádzajúceho upozornenia oprávnený zmazať ponuku konkrétneho inzerenta.
   2. Používateľ nie je oprávnený využívať Autobay.sk sôsobom odporujúcim dobrým mravom a VOP a rovnako nesmie využívať služby Autobay.sk tak, aby poškodil, znemožnil, zhoršil alebo preťažil funkciu serverov prevádzkovaných prevádzkovateľom alebo jeho partnerov alebo obmedzoval jeho používane inými osobami.
   3. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať informácie alebo materiály tákajúce sa Autobay.sk, ktoré nie sú prevádzkovateľom verejne prístupné.
   4. Používateľ je povinný využívať služby Autobay.sk v súlade s týmito VOP a všeobecnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
   5. Používateľ berie na vedomie, že sám zodpovedá za splnenie zákonných podmienok vyplývajúcich z kúpy a predaja predmetov/tovaru cez Autobay.sk, najmä čo sa týka odvedenia príslušných daní a poplatkov, získanie podnikateľského oprávnenia a iné. Prevádzkovateľ nemá postavenie inzerenta, resp. predajcu alebo distribútora inzerovaného predmetu.
   6. Používateľ nesie zodpovednosť za ochranu prístupových údajov do svojho konta. Za týmto účelom je povinný konať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho konta treťtou stranou, ktorá na takýto prístup nemá povolenie. Používateľ je prevádzkkovateľovi povinný nahlásiť akékoľvek znužitie prístupových práv do jeho konta, pričom ak v dôsledku porušenia povinnosti používateľa uvedených v tomto bode vznikne prevádzkovateľovi, inému používateľovi alebo tretej osobe škoda, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu dotknutý používateľ.

   VI. ZRUŠENIE KONTA

  1. Používateľ týmto prejavuje súhlas, že v súlade s týmito VOP môže prevádzkovateľ kedykoľvek zrušiť jeho konto a to aj bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ nie je v týchto VOP ustanovené inak. Prevádzovateľ je oprávnený na zrušenie konta používateľa predovšetkým v nasledovných prípadoch:
  2. Ak  používateľ porušuje právny poriadok Slovenskej reubliky alebo právne predpisy Európskej únie,
  3. Ak používateľ porušuje tie VOP,
  4. Ak používateľ neoverí svoje konto prostredníctvom telefónneho čísla používateľa,
  5. Ak používateľ o zrušenie konta sám požiada prevádzkovateľa e-mailom na e-mailovú adresu: info@autobay.sk ,
  6. Ak používateľ svojim konaním poškodzuje prevádzkovateľa alebo iného používateľa.
  7. Používateľ týmto berie na vedomie, že v prípade, ak svojim konaním bude poškodzovať prevádzkovateľa alebo iného používateľa lebo bude porušovať tieto VOP, prevádzkovateľ Autobay.sk je oprávnený dotknutému používateľovi kedykoľvek odobprieť prístup na stránky prevádzkovateľa, prípadne odstrániť akýkoľvek obsah daného používateľa.

   VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

  1. Používateľ využíva služby Autobay.sk na vlastné riziko.
  2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť používateľov na Autobay.sk ani za spôsobom, akým tento portál využívajú.
  3. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli používateľom prípadne tretím osobám v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Autobay.sk.
  4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli používateľom alebo tretím osobám priamo alebo nepriamo v dôsledku nemožnosti využívania služieb Autobay.sk.
  5. Prevádzovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov vrátane textov a fotografií.
  6. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú a bezchybnú prevádzku Autobay.sk a za jeho zabezpečenie.
  7. Prevádzkovateľ je oprávnený odstaviť prevádzku portálu bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia alebo odôvodnenia.
  8. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá by používateľovi mohla vzniknúť chybovosťou, nefunkčnosťou Autobay.sk, prípadne činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.

   VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

  1. Postup pri uplatňovaní a vybavovaní záruky zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“), sťažností a podnetov je uvedený v reklamačnom poriadku.
  2. Pre uplatnenie reklamácie môže používateľ kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: info@autobay.sk.sk  Reklamácia musí obsahovať presný popis reklamovanej skutočnosti.
  3. Prevádzkovateľ je povinný každú reklamovanú skutočnosť preveriť. Ak je reklamácia opodstatnená, je prevádzkovateľ povinný vykonať kroky k náprave zistenej vady.
  4. Prevádzkovateľ je povinný používateľovi oznámiť svoje stanovisko k reklamovanej skutočnosti a v prípade, že prevádzkovateľ posúdi predmet reklámacie ako relevantný, bude používateľa informovať o krokoch a spôsoboch nápravy, pričom reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa podania reklamácie.
  5. V prípade, že spotrebiteľ (používateľ) nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo sa domnieva, že postupom prevádzkovateľa došlo k porušeniu jeho práv alebo práv chránených záujmov, je oprávnený požadovať o prevádzkovateľa nápravu. Ak podľa používateľa nedošlo zo strany prevádzkovateľa k náprave, má používateľ právo obrátiť sa so svojou žiadosťou o nápravu na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“). Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov je možné podať podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava. Okrem Slovenskej obchodnej inšpekcie je subjektom alternatívneho riešenia sporov aj iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Spotrebiteľ (používateľ) je oprávnený si zvoliť subjekt alternatívneho riešenia sporov, na ktorý podá svoj návrh na začatie konania.
  6. Ak spor spotrebiteľa (používateľa) predstavuje cezhraničný spor, môže sa používateľ obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum, ktorý ho nasmeruje na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporu.
  7. Podľa článku 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) š. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES  má používateľ ako spotrebiteľ právo riešiť spor vyplývajúci zo zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Používateľ si môže zvoliť jazyk, v ktorom bude spor online prebiehať.
  8. Za účelom online riešenia aternatívneho sporu môže používateľ kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: info@autobay.sk.

   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenia.
  2. Pokiaľ má používateľ postavenie spotrebiteľa podľa príslušných predpisov, vzťah medzi používateľom a prevádzkovateľom Autobay.sk sa spravuje ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“) a ďalších všeobecne záväzných právnych prepdisov upravujúcich postavenie spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky.
  3. Pokiaľ používateľ nemá postavenie spotrebiteľa podľa príslušných predpisov, vzťah medzi používateľom a prevádzkovateľom Autobay.sk sa spravuje v otázkach neupravených VOP zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „OBZ“).
  4. Používateľ týmto berie na vedomie, že prevádzkovateľ má právo meniť a inak obmieňať služby Autobay.sk bez predchádzajúceho upozornenia a súhlasu používateľov za predpokladu, že takýmto konaním zo strany prevádzkovateľa nedôjde k porušeniu práv používateľov.
  5. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto VOP z dôvodu legislatívnych zmien, technických príčin alebo z dôvodu zmeny obsahu poskytovaných služieb cez Autobay.sk alebo z dôvodu potrieb prevádzkovateľa, pričom ak dôjde k takejto zmene VOP používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia VOP. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením VOP; v prípade, že používateľ pokračuje vo využívaní služieb autobay.sk.sk aj po prevedení uvedených zmien, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

   

   

   

Filter