autobay.sk Zatvoriť

Ochrana osobných údajov

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo.

  • V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám.
  • Sú uložene v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
  • Všetci pracovníci Shield-Sk s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Pravidlá a podmienky

  1. Používateľ dobrovoľne udeľuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)a zákona č. 18/2018 Z. z.  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) za účelom poskytovania služieb na Autobay.sk. Poskytnuté osobné údaje prevádzkovateľ používa najmä za účelom inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy. Pokiaľ používateľ neposkytne osobné údaje nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu a poskytovaniu služieb súvisiacich s inzerciou.
  2. Používateľ je týmto informovaný, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciach v znení neskorších predpisov ho može prevádzkovateľ oslovovať e-mailami, telefonátmi a SMS správami na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely informovania alebo priamej reklamy vlastných obdobných tovarov a služieb. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s priamou reklamou v zmysle vyššie uvedeného môže používateľ kedykoľvek oznámiť prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu: info@autobay.sk. Na základe platných právnych prepdisov je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje správnym a súdnym orgánom.
  3. Osobné údaje poskytuje používateľ dobrovoľne a súhlasí, aby jeho osobné údaje mohli byť sprístupnené v súvislosti so službami poskytovanými Autobay.sk iným používateľom, prípadne tretím osobám za účelom poskytovania služieb Autobay.sk.
  4. Používateľ má voči prevádzkovateľovi právo požadovať spístupnenie jeho osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie sprcúvania týchto údajov. Takisto má používateľ právo voči prevádzkovateľovi kadykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov. Používateľ však týmto zároveň berie na vedomie, že ak sú jeho žiadosti podľa tohto bodu značne neoopodstatnené alebo neprimerané, prípadne neúmerne sa opakujúce, prevádzkovateľ má právo požadovať od používateľa primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť takúto žiadosť.
  5. Údaje poskytnuté používateľom je prevádzkovateľ oprávnený použiť v medziach zákona č. 18/2018 Z. z. Prevádzkovateľ uchováva: užívateľské meno, heslo, meno a priezvisko, adresa, kraj, krajina, e-mailovú adresu, telefónne číslo používateľa, názov spoločnosti, IČO, DIČ, sídlo resp. miesto podnikania, a ďalšie nepovinné údaje a údaje, ktoré pri pridávaní inzerátu zadal sám používateľ, resp. zverejnil v inzeráte alebo vo svojom používateľskom konte.
Filter